Aktivity projektu MaHoLa možno rozdeliť na tri hlavné skupiny.

Prvou skupinou sú investičné aktivity, zamerané na komplexnú pamiatkovú obnovu západnej časti kaštieľa. V rámci obnovy tu bude obnovená strecha (vrátane striešok nárožných cibuľovitých vežičiek, s dôrazom na remeselné detaily), ktorá bude pokrytá keramickou krytinou. Umelecko-remeselným spôsobom budú obnovené aj interiéry. Vzhľadom na novú funkciu tejto časti chceme realizovať odvodnenie, sfunkčniť kanalizáciu a zlepšiť kvalitu sietí. Pamiatková obnova bude realizovaná v zmysle vydaných rozhodnutí a pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Trenčín, ktorý bude počas obnovy vykonávať štátny pamiatkový dohľad.

Druhá skupina aktivít reflektuje novú funkciu obnovenej časti kaštieľa, resp. jej interiérov. Nárožné miestnosti budú využívané na prezentáciu dejín kaštieľa ako múzejné expozície i priestory pre výstavy regionálnych umelcov a konanie spoločenských a kultúrnych aktivít. Ďalšia miestnosť bude využitá ako obchodík s lokálnymi poľnohospodárskymi a umeleckými produktmi. Zvyšné dve miestnosti budú využívané ako kultúrno-kreatívny priestor so širokým spektrom využitia i ako krátkodobá umelecká rezidencia a krátkodobé ubytovanie, resp. miesto na prenocovanie v tichom, autentickom prostredí historického kaštieľa. Hromadné ubytovanie väčšieho počtu ľudí nebude možné, kvôli narušenia unikátneho genia loci kaštieľa. Z tohto dôvodu dôjde k nákupu vybavenia - ako nábytku a doplnkov, tak historických artefaktov, predmetov kultúrnej hodnoty a inštalačnej techniky pre výstavy. Obnovené priestory radi poskytneme aj externým záujemcom.

Treťou skupinou aktivít budú kultúrne a vzdelávacie podujatia, organizovaním ktorých chceme pomôcť splatiť pomyselný dlh našim predkom. Témami prednášok a diskusií bude nielen staršia história kaštieľa, Ladiec či najbližšieho okolia, ale aj smutné témy dejín 20. storočia s dôrazom na obdobie totalitných režimov. Jedným z výstupov tretej skupiny aktivít projektu bude aj materiál, zameraný na otázku koexistencie židovského obyvateľstva s majoritou v 1. pol 20. storočia. Získané informácie budeme chcieť využiť aj pri otvorených diskusiách, cieľom ktorých - ako veríme - bude zvyšovanie tolerancie voči minoritám.

Na niektorých aktivitách bude participovať aj náš partner z Nórska, príspevkom ktorého bude o.i. preniesť svoje skúsenosti z budovania povedomia o kultúrnom dedičstve, tradičnom spôsobe života a remeslách z Nórska na Slovensko.

Budeme radi, ak nám pošlete aj vaše námety, ktoré budeme môcť využiť pri našich podujatiach. Veríme, že sa s Vami na nich uvidíme.